Meer kracht

In de lijst van de gaven van de Geest in 1 Korinthe 12 staat in de Herziene Statenvertaling: "werkingen van krachten". Andere vertalingen vertalen dit als: "De gave om wonderen te doen". In het Grieks staat hier het woord 'Dunamis'. Eigenlijk kan je dit woord het beste vertalen met 'Wonderlijke kracht'. Dunamis wordt ook gebruikt in het bekende vers Handelingen 1:8: "Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord." (BB)

Deze gave gaat dus over wonderen én over kracht. Dit gaat natuurlijk vaak samen. De kracht van de Heilige Geest stelt ons in staat om bijzondere dingen te doen. In de Bijbel zien we voorbeelden als de vermenigvuldiging van brood of lopen op het water. Eigenlijk alle wonderen dus die niet in de andere gaven 'passen'. Zelf heb ik bijvoorbeeld wel eens gezien dat mobieltjes werden opgeladen toen we er voor gingen bidden, of dat laptops het ineens weer deden.

Ook zie je de kracht van God soms heel zichtbaar als er voor mensen wordt gebeden en ze worden aangeraakt door de Heilige Geest. In de Bijbel waren deze aanrakingen van de Heilige Geest ook zichtbaar. Je ziet bijvoorbeeld de reactie van Simon de Tovenaar in Handelingen 8. Hij ziet dat er iets bijzonders gebeurd als de discipelen voor mensen bidden.  

In ons leven kunnen er momenten zijn dat er 'meer kracht op ons leven' komt. Dit kan gebeuren doordat een vervulde christen voor ons bidt of soms zomaar ineens. Over dit 'delen van kracht' schrijf Paulus in Romeinen 1:11: "Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking" (NBG).  En in 1 Timoteüs 4:11 heeft Paulus het met Timotheüs over de gaven die hij heeft ontvangen door handoplegging.

Zelf heb ik ook meegemaakt dat ik enorm bekrachtigd ben door handoplegging. Ik was op een conferentie met een Amerikaanse spreker, Randy Clark. Hij sprak over het thema 'Impartation', dit is de Engelse term voor het overdragen van kracht door handoplegging. Na zijn preek was er een tijd van gebed, en Randy begon voor mij te bidden. 

Het enige wat hij zei was: "Come, Holy Spirit" en "More Lord". Ik weet nog dat het op dat moment voelde alsof er stroom door mijn lichaam heen ging, alles tintelde en ik viel op de grond. Hier had ik een hele bijzondere tijd met God, en nog bijzonderder, in de weken die volgde merkte ik dat de kracht van God in mijn leven toegenomen. Dit merkt ik onder andere door dat ik duidelijker Gods stem verstond en er vaker mensen door de Heilige Geest werden aangeraakt als ik voor hen bad.

Verlang jij ook naar meer van Gods kracht in je leven? Dan wil ik je uitdagen om dit gebed met mij mee te bidden.

"Vader, in de naam van Jezus bid ik U dat U mijn verlangen zult vervullen. Ik bid dat U komt Uw vuur. Ik bid dat U mij doopt met vuur en kracht van Uw Heilige Geest. Ik bid dat ik meer van Uw liefde en kracht mag ervaren, zodat ik een werktuig in Uw hand kan zijn. Vervul mij met meer van U, Vader. In de naam van Jezus, Amen."

Luuk

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *